0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Strojnícka fakulta

Profil fakulty

O fakulte

Priority fakulty sú vzdelávanie a výskum v oblasti poznania v strojárstve. Víziou je dosiahnutie uznania vedeckou a priemyselnou komunitou. Strojnícka fakulta je integrálnou súčasťou Žilinskej univerzity, ktorá pomohla tisíckam študentov stať sa inžiniermi, zameranými na konśtrukciu dopravných strojov a zariadení.

Strojárske technológie

Žiak sa naučí poznatkom konštruktológie a strojárskych technológiách, strojárskej výroby a konštrukčných  a technologických činnostiach. Svoje uplatnenie nájdu v strojárskej výrobe  alebo iných strojárskych činnostiach, v rôznych druhoch dopravy a podobných činnostiach.

Strojárstvo

Absolvent sa naučí praktickým poznatkom v oblasti konštruktológie, automatizácie výrobných zariadeniach, o strojárskych technológiách a ich výrobe a podobne. Svoje uplatnenie nájde v strojárskych podnikoch alebo v doprave rôznych druhov.

Priemyselné inžinierstvo

Absolvent dosiahne vedomosti v technických a prírodovedeckých disciplínach, manažmentu, výrobných technológiách, logistiky a podobne. Vie riadiť procesy výrobných jednotiek. Svoje uplatnenie nájde ako pracovník vo výrobných jednotkách v inžinierstve a v podobnom priemysle.

Počítačové konštruovanie a simulácie

Žiak získava znalosti z oblastí ako matematika, fyzika, mechanika tekutín, termomechanika, pružnosť a pevnosť, z aplikovaných vedných disciplín zameraných hlavne na modelovanie,  výpočty, konštrukciu, prevádzku a údržbu technických zariadení.

Energetická a environmentálna technika

Žiak získava znalosti z technických a prírodovedeckých disciplín, mechaniky tekutín, termodynamiky a prenosu tepla a hmoty. Vie sa uplatniť v prevádzke energetických a environmentálnych zariadení.

Vozidlá a motory

Absolvent po dokončení štúdia je schopný navrhovať a konštrukčne riešiť časti dopravných prostriedkov a ich subsystémov aj s využitím moderných počítačom podporovaných technológií. Vie sa uplatniť v prevádzke mnohých dopravných prostriedkov.

Materiály a technológie v automobilovej výrobe

Absolvent ovláda základy fyziky, aplikovanej matematiky, mechaniky a náuky o materiáloch, vie riešiť konštrukčné a technologické problémy realizácie strojných zariadení, systémov a podobne. Po dokončení štúdia sa absolvent uplatní v automobilovej výrobe na miestach vývojárov, technológov a pracovníkov v automobilovej prevádzke.

 

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev