0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Stavebná fakulta

Profil fakulty

O fakulte

Stavebná fakulta bola založená v roku 1953 ako súčasť vysokej školy železničnej v Prahe. V roku 1980 bola premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov a v roku 1990 vznikla ako samostatný subjekt. Akreditáciu získala v roku 1991 a súčasne ju tvorí 8 katedier.

Staviteľstvo

Žiak je pripravený po dokončení štúdia na prechod do inžinierskeho štúdia. Absolvent sa uplatní v stavebníctve pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií inžinierskeho a dopravného staviteľstva a vo vybraných profesiách pozemného staviteľstva.

Pozemné staviteľstvo

Žiak má možnosť získať vedomosti o spoločenských a ekonomických vedách, architektonických konštrukciách, inžinierstve a podobne. Vie sa uplatniť ako konštruktér, dozorca alebo realizátor menej náročných pozemných stavieb a podobne.

Geodézia a kartografia

V odbore uchádzači získaju vedomosti z oblasti geodézie, kartografie, katastra nehnuteľnosti, zberu údajov pre mapové diela, informačných systémov, fyziky, matematiky, deskriptívnej geometrii, sférickej astronómie, globálnej a fyzikálnej geodézy a podobne.

Technológia a manažment stavieb

Štúdium ponúka možnosť náuky v oblastiach: matematika, deskriptívna geometria, fyzika, stavebná chémia, statika stavebných konštrukcií, geológia, predmety technologického charakteru, výpočtová technika a podobne.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev