0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

FAKULTY

  Profil univerzity

  Škola sv. Alžbety ponúka pre svojich žiakov 82 štúdijných programov na troch stupňoch štúdia siektoré v angličtine aj v nemčine. Ponúka aj zahraničnú prax v afrických aj ázijských krajinách. Dostala mnoho ocenení(Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku, 1x Vedec roka, 2x Prestížna organizácia  výskumu a vývoja)

  Sociálna práca

  Štúdijný program poskytuje prehĺbenie vedomostí v oblastiach sociálnej intervencie, prevencie, rehabilitácie, resocializácie, supervízie, sociálného výskumu a riadenia sociálneho tímu.

  Ošetrovateľstvo

  Absolvent získa znalosti o ošetrovateľských teórii na vykonávanie ošetrovateľských a zdravotníckych služieb, starostlivosti v chorobe, rehabilitácie a doliečovaní. Vie sa uplatniť pri úlohách ošetrovateľskej profesie na všetkých stupňoch.

  Verejné zdravotníctvo

  Program má za úlohu vzdelať žiakov vo verejnom zdravotníctve, na výskum v oblasti zdravotníckej prevencie chorôb a podobne. Vie sa uplatniť v úradoch verejného zdravotníctva, farmaceutických firmách, poisťovňách, v nemocniciach a podobne.

  Laboratórne vyšetrovacie metódy

  Žiak získa prehlad o predklinických a klinických predmetoch, chémie, biochémie, hitológie, patológie, molekulovej biológie, medicínskej fyziky a podobne. Svoje uplatnenie nájde v zdravotníckych aj nezdravotníckych zariadeniach, v centrách so zameraním na oblasti štúdia.

  Fyzioterapia

  Absolvent ovláda ličebné metódy vo fyzioterapii, vie samostatne vykonávať činnosti na erudíciu, rehabilitáciu, zdravotnú starostlivosť a podobne. Vie sa uplatniť v profesii vyžadujúcej fyzioterapiu a jej činnosti.

  Zubná technika

  štúdijný program pripravuje absolventa na kariéru zubného technika, firmách zaoberajúcich sa protetikou, predaji zubných potrieb materiálov a podobne a vo vyhotovaní zubných protéz.

  Sociológia

  Žiak získava po dobu štúdia základné vlastnosti v sociologickej teórie, metód sociologického výskumu, sociálnej náuky Cirkvi a sociálnej politiky. Získa znalosti o demografii, štatistiky, sociologického výskumu a výskumnej praxe. Po dokončení štúdia sa vie uplatniť napríklad v poradenstve, pri výskumoch, v sociologických disciplínach vo verejnom aj súkromnom sektore.

  Psychológia

  Po absolvovaní štúdijného odboru psychológia je absolvent pripravený a kvalifikovaný na výkon psychológie a môže súkromne pracovať ako psychológ na pracovnom trhu.

   

   

  © 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev