0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Profil fakulty

Aplikovaná informatika

Žiak je vedený výukou fyziky, ekonómie, managementu, informatiky, architektúre počítačov operačných a logických systémov, programovania a podobne. Žiak sa uplatní hlavne v IT oddeleniach v súkromnom ako aj verejnom sektore.

Ekonomická a finančná matematika

Absolvent bude vedieť používať matematické a štatistické analýzy a takisto nadobudne poznatky o základnej ekonomickej a finančnej terminológie. Zamestnať sa bude vedieť ekonomických, bankových alebo finančných firmách a podobne.

Poistná matematika

Študent získava poznatky o svete bankovníctva a poisťovníctva a dokáže sa v týchto oblastiach zamestnať ako poistný matematik. Vie používať štatistické metódy a preto sa vie uplatniť aj v práci, ktorá tieto metódy vyžaduje.

Informatika

Absolvent nadobudne teoretické poznatky potrebné na tvorbu programov, ktoré si vie prakticky osvojiť po dobu štúdia. Bude sa vedieť uplatniť v práci so softvérmi informačných softvérov firiem a v it oddeleniach firiem súkromného ako aj verejného sektora.

Matematika

Absolvent nadobudne komplexné vedomosti z oboru matematiky.  Predpokladané uplatnenie je v peňažníctve, bankovníctve a podobne.

Manažérska matematika

Absolvent nadobudne komplexné vedomosti z oboru matematiky.  Predpokladané uplatnenie je v peňažníctve, bankovníctve a podobne. Pritom žiak ovláda anglický jazyk, ktorý je požiadavka

Bioinformatika

Absolvent sa uplatní vo výskumnej práci v oblasti molekulárnej biológii, genetike, biochémii a podobne. Ďalej sa naučí správe hardvéru a softvéru, softvérovým aplikáciám, ich implementácii a analýze.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev