0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

Spoločnosť Scobs s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava. IČO: 50 956 710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 120672/B je Prevádzkovateľom internetovej webstánky www.scobs.sk (ďalej len „Webstránka“), a Prevádzkovateľom služieb na trhu práce prostredníctvom Webstránky www.scobs.sk.

Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Scobs s r.o. (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Záujemcov o zamestnanie, Zamestnávateľa, Klientov a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb. 

Predmetom služieb Prevádzkovateľa je poskytovanie priestoru na Webstránke Záujemcom o prácu i Zamestnávateľom. Predmetom služieb Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Definície pojmov vo VOP

 

Záujemca o prácu – výlučne fyzická osoba, ktorá si na Webstánke hľadá pracovnú príležitosť

Zamestnávateľ – právnická alebo fyzická osoba, ktorá na Webstránke poskytuje pracovnú príležitosť

Klient – zaregistrovaný Záujemca o prácu, alebo Zamestnávateľ na Webstánke ktorý využíva, alebo plánuje využívať služby poskytované portálom

Newsletter – voliteľná služba zasielania informácií elektronickou formou

Životopis – súbor informácií o Záujemcovi o prácu

Služby Webstránky – rôzne produkty Webstránky, ponúkané pre využitie Záujemcom o prácu ako aj Zamestnávateľom

Databáza životopisov Prevádzkovateľa – databáza obsahujúca Životopisy vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu

Pracovná ponuka – zverejnený súbor informácií na Webstánke Zamestnávateľom na základe ktorého ponúka Zamestnávateľ príležitosť práce, na ktorú môže Záujemca o prácu reagovať

3. Služby záujemcom

 

Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webstránky.

Záujemcovia o prácu si môžu bez registrácie prezerať Webstránku a vyhľadávať pracovné ponuky za účelom nájsť si prácu.

Záujemca o prácu sa môže zaregistrovať uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

Registrovaní záujemcovia o prácu môžu navyše využívať nasledujúce služby:

– Vytvoriť, doplniť a upravovať užívateľské konto

– Vytvoriť, vyplniť a upravovať svoj Životopis

– Vyhľadávať pracovné ponuky

– Odpovedať resp. reagovať na zverejnené Pracovné ponuky

– Zúčastňovať sa na diskusiách

– Pripájať fotografiu k užívateľskému profilu

– Sprístupniť svoj životopis Zamestnávateľom

– Využívať službu newsletter

– Ďalšie služby podľa ponuky

 

Záujemca o prácu je oprávnený používať služby Webstránky výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, VOP, pravidlami siete Internet, pokynmi prevádzkovateľa, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa.

Záujemca o prácu nie je oprávnený zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb Webstránky, rovnako ako nie je oprávnený pokúšať sa získať neautorizovaný prístup k jej službám.

Záujemca o prácu, ktorý zverejňuje na Webstránke svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete.

4. Služby zamestnávateľom

 

Zamestnávatelia si môžu bez registrácie prezerať Webstránky a prezerať pracovné ponuky a iný verejne dostupný obsah Webstránky.

Registrovaní Zamestnávatelia môžu využívať nasledujúce služby/operácie:

– Vytvoriť, doplniť a upravovať užívateľské konto

– Zverejniť, aktualizovať a vymazávať Pracovné ponuky

– Komunikovať so Záujemcami o prácu

– Pripájať fotografiu k užívateľskému profilu

– Prezerať si databázu životopisov záujemcov o prácu

– Zúčastňovať sa na diskusiách

– Využívať službu newsletter

– Ďalšie služby podľa ponuky

Zamestnávateľ je plne zodpovedný za obsahovú a grafickú kvalitu poskytnutých podkladov Prevádzkovateľovi , vrátane autorských práv k dodaným podkladom.

5. Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ uchováva Životopisy v Databáze životopisov uložené Záujemcami o prácu a archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke. Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných svojim Klientom sprístupňuje/poskytuje Životopisy a umožní spracovať odpovede Záujemcov o prácu na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke.

Životopisy uložené v Databáze životopisov Prevádzkovateľa a Reakcie na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke odoslané Záujemcami o prácu obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje.  

Pred vytvorením Životopisu na Webovej stránke alebo odoslaním Reakcie na Pracovnú ponuku Záujemca o prácu vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Životopisy uložené v Databáze životopisov Prevádzkovateľa a/alebo Reakcie na Pracovné ponuky odoslané Záujemcami o prácu zahŕňajú:

– Minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón),

– Najvyššie dosiahnuté vzdelanie,

– Momentálne navštevovaný odbor, ročník a názov vysokej školy,

– Určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem,

– Určenie lokality, v ktorej hľadá prácu,

– Požadovaný druh pracovného pomeru,

– Určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania).

Uvedenie ďalších údajov je na výlučnom rozhodnutí Záujemcu o prácu a Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje.

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje a ani nespracúva žiadnu osobitnú kategóriu osobných údajov v zmysle § 13 zákona zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bez poskytnutia výslovného súhlasu Záujemcu o prácu Prevádzkovateľ a Klient Prevádzkovateľa nie sú oprávnení spracovať údaje Záujemcu o prácu.

Pred uvedením svojich osobných údajov a poskytnutí Životopisu na Webovej stránke Záujemca o prácu preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas pre spracovanie týchto údajov Prevádzkovateľom a sprístupnené, alebo poskytnuté údaje prostredníctvom počítačovej siete Internet počas ním zvolenej doby Klientom Prevádzkovateľa.

Po uplynutí 2 rokov odo dňa posledného prihlásenia Záujemcu o prácu do svojej registrácie vytvorenej na Webovej stránke jeho Životopis resp. v ňom uvedené údaje budú z Databázy Životopisov Prevádzkovateľa definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Prevádzkovateľ spracuje poskytnuté údaje v Životopisoch uložených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa výlučne za účelom vyhľadania pracovnej príležitosti sprístupnením Životopisov evidovaných v Databáze životopisov svojim Klientom.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Objednávateľa a/alebo Záujemcov o prácu, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie/poskytnutie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách  v znení neskorších predpisov Záujemca o prácu súhlasí s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru alebo služieb Prevádzkovateľa a jeho Klientov.

Prevádzkovateľ informuje Klientov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva Google Analytics (službu webovej analýzy) s funkciou User ID, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ktorá slúži na analýzu Klientovho používania Webovej stránky. Služba Google Analytics využíva na analýzu Klientovho používania Webovej stránky súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú do Klientovho počítača. Všetky informácie získané prostredníctvom vyššie uvedenej aplikácie sú anonymné bez znázornenia plnej formy IP adresy Klientov. V nastaveniach webového prehliadača Klient môže zakázať ukladanie súborov cookie. Klient s používaním Webovej stránky a využívaním Služieb súhlasí s používaním Google Analytics s funkciou User ID.

Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje Klientov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva súbory Cookies. Klient používaním Webovej stránky súhlasí s používaním Cookies. Pomocou internetového prehliadača Klient môže Cookies zablokovať alebo aj vymazávať. Prevádzkovateľ informuje Klienta, že blokovanie Cookies môže obmedziť plnohodnotné využívanie Webovej stránky

Záujemca o prácu dáva dobrovoľne súhlas na spracovanie jeho osobných údajov vždy pri registrácii. Bez súhlasu s VOP nie je možné vykonať registráciu.

Záujemca o prácu registráciou súhlasí, že:

– bude zaradený do databázy Záujemcov o prácu

– jeho osobné údaje budú sprístupnené Zamestnávateľom za účelom výberu vhodného zamestnanca

– Údaje Záujemcu o prácu budú evidované v databáze 2 roky odo dňa posledného prihlásenia do Webstánky.

– Záujemca o prácu môže písomnou žiadosťou doručenou Prevádzkovateľovi vyžadovať od Prevádzkovateľa informácie, či o ňom Prevádzkovateľ spracúva údaje, ich zoznam, účel, okolnosti a podmienky spracúvania a informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje.

– Záujemca si môže písomne vyžiadať opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj uplatňovať ďalšie svoje práva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

6. Reklamačný poriadok

 

Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba“), ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.

Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: reklamacie@scobs.sk), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

7. Zodpovednosť za škodu

 

Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za obsahovú časť Webstánky, ktorú zverejnil Záujemca o prácu alebo Zamestnávateľ

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku

Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za grafický obsah (logá, logotypy, bannery a pod.) Webstánky, ktorú zverejnil Záujemca o prácu alebo Zamestnávateľ

Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím služieb a produktov na Webstánke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím služieb a produktov na Webstánke

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú:

– informáciami šírenými užívateľmi

– nesprávnymi a neúplnými informáciami

– prezradením a zneužitím hesla

– stratou údajov

– zmenou VOP

– pozastavením, alebo zmenou služby

– zrušením prístupu užívateľovi

 

8. Práva prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nesprístupniť, neposkytnúť, alebo vymazať z Databázy životopisov Prevádzkovateľa Životopis obsahujúci irelevantné, nedostatočné, neúplné alebo zavádzajúce informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo informácie, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej príležitosti. O tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje Záujemcu o prácu, ktorého sa predmetný Životopis týka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto VOP, zmeniť typ prevádzky a služieb Webstránky, pozastavenie prevádzky a zrušenie prístupu registrovaného užívateľa Webstránky

Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, databázou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služieb portálu patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má prevádzkovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody.

Obsah Webstránky je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zmazať pracovné ponuky ktoré budú: obsahovať nepovolenú reklamu, v sebe zahŕňať viac rôznych pracovných miest, závádzajúce alebo neúplné, pornografického alebo erotického zamerania, v rozpore s dobrými mravmi a etikou. 

 

9. Záverečné ustanovenia

 

Všetky vzťahy neupravené v Zmluve, alebo VOP Webstránky www.scobs.sk sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

Ak sa akýkoľvek návštevník Webstránky domnieva, že obsah zverejnený na www.scobs.sk porušuje tieto podmienky používania alebo platné právne predpisy, je povinný túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu obsah@scobs.sk.

Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev